Toimitusehdot.

TILAAMINEN


Työn nopean briiffauksen ja aikataulutuksen jälkeen MagicRocketilta saa aina yksiselitteisen tarjouksen työn toteutuksesta.TYÖN TOIMITTAMINEN


MagicRocket toimittaa työn asiakkaalle sovitussa aikataulussa, ellei muuta erikseen sovita.

MagicRocketilla on oikeus käyttää tarvittaessa alihankkijan/yhteistyökumppanin palveluksia toimeksiannon suorittamisessa.

Ennen työn aloittamista asiakkaan on annettava tiedot tilatun työn käyttötarkoituksesta sekä sille asetetuista erityisistä ammattiteknisistä vaatimuksista. Asiakkaan on toimitettava kaikki tarvittavat tiedot ja materiaalit sovitussa ajassa ja muodossa. Mikäli asiakas laiminlyö tämän, on MagicRocketilla oikeus vaatia muutoksia sovittuun aikatauluun.

Mikäli työn toimituksen aikataulu viivästyy olennaisesti MagicRocketista johtuvasta syystä, on asiakkaalla oikeus saada kohtuullinen alennus sovitusta korvauksesta, joka kuitenkin on korkeintaan 100% työn verottomasta hinnasta.LASKUT JA MAKSAMINEN


Työstä maksettava hinta määritellään etukäteen ja selkeästi tarjouksessa. Hinta muodostuu työlle määritetystä arvosta ja arvioiduista materiaalikuluista. Hintaan ei lisätä mitään muita lisäkuluja ilman että asiakas on tästä tietoinen.

Laskuihin lisätään lain mukainen arvonlisävero.

Lasku on maksettava eräpäivään mennessä. MagicRocket voi siirtää eräpäivää, mikäli asiakas tätä pyytää. Lasku on maksettava riippumatta siitä, käyttääkö asiakas työtä toiminnassaan.TYÖN MUOKKAUKSET

Työn ensimmäisen version valmistuttua asiakkaalla on oikeus pyytää työhön muokkausta yhden kerran ilman lisämaksua. Tämä ei koske kuitenkaan suuria muutoksia, jotka muuttavat oleellisesti työn jo sovitun sisällön.OIKEUDET

Asiakkaalla on oikeus käyttää työtä sovituissa käyttökohteissa ja sovittuna aikana.

Jos asiakas käyttää työtä luvatta toiseen käyttötarkoitukseen ja toisena ajanjaksona kuin mitä on sovittu, asiakas on tällöin itse vastuussa mahdollisesti syntyvistä alihankkijoita (esim. musiikkituottajat, kuvatuottajat, ääniammattilaiset) vastaan tekemistään tekijänoikeudenrikkomuksista.

Käyttöoikeus työhön on voimassa vain Suomessa, ellei toisin ole sovittu.

Käyttöoikeus ei koske työstä tehtyjä aikaisempia suunnittelun yhteydessä tehtyjä luonnoksia.

Asiakkaalla ei ole ilman MagicRocketin suostumusta oikeutta luovuttaa käyttöoikeuttaan eteenpäin kolmannelle osapuolelle. Tämä johtuu yleensä siitä, että työ saattaa sisältää myös muiden toimijoiden (kuin MagicRocket) tekijänoikeudellista materiaalia, esim. musiikkia.

MagicRocket saa käyttää työtä mm. referenssinä ja työnäytteenä esimerkiksi verkkosivuillaan ja kilpailuissa, ellei muuta ole sovittu ja ellei kyseessä ole täysin salassapidettävä ei-julkinen materiaali.

Mikäli asiakas peruu toimeksiannon ennen työn valmistumista, kaikki oikeudet työhön ja sen luonnoksiin palautuvat tekijälle.TYYTYVÄISYYSTAKUU

MagicRocket myöntää työlleen täyden tyytyväisyystakuun. Jos asiakas ei työn valmistuttua ole tyytyväinen työhön, koko tilaus voidaan perua. Tällöin kuitenkin kaikki oikeudet työn käyttöön jäävät MagicRocketille. Tyytyväisyystakuu on voimassa ennen asiakkaalle työstä lähetetyn laskun maksamista tai viimeistään ennen laskun eräpäivää. Tyytyväisyystakuu ei ole enää voimassa laskun maksamisen tai eräpäivän jälkeen.SALASSAPITO

MagicRocket on salassapitovelvollinen työn sisällöstä niin kauan, kunnes materiaali tulee julkiseen esitykseen (esim. tv-mainoskampanjat). Ellei toisin ole sovittu, työn julkistamisen jälkeen MagicRocketilla on oikeus käyttää työtä omassa markkinoinnissaan, esim. referenssinä. Mahdollisista asiakkaalle tehdyistä sisäisen viestinnän tuotannoista MagicRocket on salassapitovelvollinen.

MagicRocket on salassapitovelvollinen liikesalaisuuksiin liittyvistä tiedosta, joka on tullut tietoon työn toteuttamisen aikana.

MagicRocket on oikeutettu luovuttaman työn suoritukseen mahdollisesti osallistuville kolmansille osapuolille (esim. alihankkijoille ja muille Työhön liittyville ammattilaisille) asiakkaaseen ja työhön liittyviä tietoja siinä määrin kuin työn suorituksen kannalta on välttämätöntä. MagicRocket ei ole vastuussa siitä jos työssä käytettävä kolmas osapuoli rikkoo salassapitovelvollisuuttaan.

MagicRocket ei ole vastuussa, mikäli kolmas osapuoli saa rikollisin menetelmin tietoonsa salassa pidettävää tietoa (esim. tietomurto). MagicRocket ja asiakasyritys ovat kuitenkin tietoturvalain alaisina vastuussa laadukkaan tietoturvan ylläpidosta viestinnässä ja materiaalin käsittelyssä.

MagicRocket suorittaa pääsääntöisesti palveluksia yritysasiakkaille. Mikäli työssä käsitellään henkilötietoja, sovelletaan tähän EU:n tietosuoja-asetusta.

MagicRocketilla on täysi salassapitovelvollisuus. Kuitenkin asiakas itse on velvollinen lähettämään MagicRocketille vain täysin välttämättömät työhön tarvittavat tiedot ja materiaalit eikä mitään ylimääräistä tietoa.MUUT EHDOT

Osapuolet eivät vastaa toisilleen välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneestä voitosta.

Kaikissa tapauksissa tekijän vahingonkorvausvelvollisuus voi olla enintään työn verottoman laskutussumman suuruinen.

Mikäli asiakas loukkaa tekijänoikeuksia tai laiminlyö maksuvelvollisuutensa, on MagicRocketilla oikeus vaatia työn käytön välitöntä lopettamista.

Nämä toimitusehdot korvaavat aikaisemmat toimitusehdot.