1. SOVELTAMINEN

1.1. Nämä toimitusehdot koskevat Tilaajan ja Tekijän (MagicRocket) välistä toimeksiantoa. Ehdot astuvat voimaan, kun molemmat osapuolet ovat tilauksen sähköisesti tai suullisesti hyväksyneet.

1.2. Tilausprosessissa Tilaaja tilaa Tekijältä tilauksen yhteydessä määritellyn Työn.

2. TYÖN TOIMITTAMINEN

2.1. Työ on toimitettava Tilaajalle sovitussa aikataulussa, ellei muuta erikseen sovita.

2.2. Tekijällä on oikeus käyttää alihankkijaa toimeksiannon suorittamisessa. Tekijä vastaa alihankkijan Työstä tilaajalle.

2.3. Ennen Työn aloittamista Tilaajan on annettava Tekijälle tiedot tilatun Työn käyttötarkoituksesta sekä sille asetetuista erityisistä ammattiteknisistä vaatimuksista. Tilaajan on toimitettava kaikki tarvittavat tiedot ja materiaalit Tekijälle sovitussa ajassa ja muodossa. Mikäli Tilaaja laiminlyö tämän, on Tekijällä oikeus vaatia muutoksia sovittuun aikatauluun.

2.4. Mikäli Työn toimituksen aikataulu viivästyy olennaisesti Tekijästä johtuvasta syystä, on Tilaajalla oikeus saada kohtuullinen alennus sovitusta korvauksesta.

3. LASKUT JA MAKSAMINEN

3.1. Työstä maksettava hinta määritellään Toimittajan Tilaajalle lähettämässä tarjouksessa. Tekijälle maksettava korvaus muodostuu työkorvauksesta, materiaalikulukorvauksista sekä mahdollisista rojaltimaksuista.

3.2. Laskuihin lisätään lain mukainen arvonlisävero.

3.3. Maksaminen

3.3.1. Lasku on maksettava eräpäivään mennessä. Tekijä voi siirtää eräpäivää, mikäli Tilaaja tätä pyytää. Lasku on maksettava riippumatta siitä, käyttääkö Tilaaja Työtä toiminnassaan.

3.3.2. Mikäli toimeksiannon sisältö muuttuu toimeksiannon aikana, on Tekijällä oikeus korvaukseen tekemästään mahdollisesta lisätyöstä. Jos Tilaaja keskeyttää toimeksiannon Tekijästä riippumattomasta syystä ennen kuin se on valmistunut, on Tekijällä oikeus korvaukseen.

3.3.3. Ellei toisin ole toimeksiantosopimuksella sovittu on korvaus ainoastaan Työn ensimmäisestä valmiista versiosta ja oikeudesta sen sovittuun käyttökohteeseen ja -aikaan. Jos Työtä jälkikäteen muokataan ja/tai käytetään uuteen käyttökohteeseen tai eri aikajaksona (esim. tulevat mainoskampanjat), on Tekijällä oikeus lisäkorvaukseen, ellei toisin ole sovittu. Mikäli Työn uusintaversiosta on sovittu, mutta hintaa ei ole osapuolten välillä määritelty, on se 50 % alkuperäisestä hinnasta.

3.3.4. Ellei toisin erikseen sovita, maksaa Tilaaja korvauksen Tekijän lähettämää laskua vastaan.

3.4. Rojalti

3.4.1. Mikäli Rojaltista on sovittu, Tekijällä on oikeus saada sovittu prosenttiosuus Työn kappaleiden sekä Työn sisältävien tuotteiden nettomyyntihinnasta.

3.4.2. Ellei toisin ole sovittu, Rojalti maksetaan jälkikäteen puolivuosittain Tekijän ilmoittamalle pankkitilille kunkin puolivuotisen tilitysjakson päättymistä seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä. Kunkin tilityksen yhteydessä Tilaaja toimittaa Tekijälle erittelyn Rojaltin kertymisestä.

3.5. Kulukorvaus

3.5.1. Tilaaja korvaa Tekijälle korvauksen ja rojaltin lisäksi toimeksiannosta johtuvat materiaalikulut esim. spiikkereiden ja kuvapankkien tai muiden alihankkijoiden käytöstä aiheutuneet kulut. Tilauksen yhteydessä aikataulutetaan työkulut ja määritetään materiaalikulut, jotka käytetään työn tekemiseen. Jos Työprosessin aikana Työn vaatimukset muuttuvat ja etukäteen sovittu tarjoushinta on tarpeellista ylittää, Tilaaja ja Tekijä sopivat tästä erikseen hyvissä ajoin.

4. OIKEUDET

4.1. Tekijä luovuttaa Tilaajalle oikeuden saattaa Työ yleisön saataviin siinä laajuudessa, josta on sovittu. Sovitut oikeudet Työn käyttöön siirtyvät Tilaajalle, kun Tilaaja on kokonaisuudessaan maksanut Korvauksen. Jos oikeuksia ei ole erikseen määritelty, Tilaajalla on oikeus käyttää toteutusta vain sen ensimmäiseen käyttökohteeseen ja käyttöaikaan (esim. tv-mainoskampanja).

4.2. Ellei toisin ole sovittu, Tilaaja saa käyttää Työtä ainoastaan toimeksiantosopimuksella sovittuun tarkoitukseen ja toimeksiantosopimuksella määritellyissä medioissa ja julkaisuissa  ja toimeksiantosopimuksessa sovittuna aikana (esim. tv-mainoskampanja). Työn käytöstä muuhun kuin sovittuun tarkoitukseen ja muuna kuin sovittuna aikana on Tilaajan sovittava Tekijän kanssa ja siitä on maksettava Tekijän määrittelemä lisäkorvaus. Tilaajan käyttöoikeus koskee vain työn ensimmäistä versiota ja käyttöaikaa, ellei muuta ole sovittu. Jos työstä tehdään toinen versio, käyttöoikeuksista sovitaan uudestaan, ellei muuta ole sovittu. Jos Tilaaja käyttää Työtä luvatta toiseen käyttötarkoitukseen ja toisena ajanjaksona kuin mitä on sovittu, on Tekijä oikeutettu korvaukseen. Tilaaja on tällöin myös itse vastuussa mahdollisesti syntyvistä Alihankkijoita (esim. musiikkituottajat, kuvatuottajat, ääniammattilaiset) vastaan tekemistään tekijänoikeudenrikkomuksista.

4.3. Käyttöoikeus on voimassa vain Suomessa, ellei toisin ole sovittu.

4.4. Ellei toisin ole sovittu, Tilaajalle luovutettu oikeus ei ole yksinoikeus. Jos yksinoikeudesta sovitaan, voi yksinoikeus koskea ainoastaan sovittua työn käyttöä ainoastaan sovittuna ajanjaksona tai yksinoikeus voidaan sopia pysyvästi Tilaajalle. Jos Tilaaja käyttää Työtä muuhun kuin sovittuun tarkoitukseen ja muuna kuin sovittuna ajankohtana, on hän velvollinen korvaukseen Tekijälle sekä Alihankkijoille, joiden materaaleja (esim. musiikki ja spiikkaus) on Työssä käytetty.

4.5. Ellei erikseen toisin sovita, Tilaajalle ei luovuteta oikeuksia Tilaajalle toimitettuihin työn luonnoksiin.

4.6. Kaikki käsikirjoitukset, sekä luonnokset että valmiit Työt, ovat Tekijän omaisuutta, ellei toisin ole sovittu, ja ne on palautettava Tekijälle Tekijän pyynnöstä.

4.7. Tekijä ei koskaan luovu moraalisista oikeuksistaan.

4.8. Tilaajalla ei ole ilman Tekijän suostumusta oikeutta luovuttaa käyttöoikeuttaan eteenpäin kolmannelle osapuolelle.

4.9. Tilaaja saa muokata ja muuttaa Työn teknistä formaattia siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä sovitun käyttötarkoituksen kannalta. Mikäli Tilaaja haluaa tehdä Työhön muita muutoksia (esim. visuaaliseen sisältöön), on tähän saatava Tekijän suostumus.

4.10. Tilaajan mahdollisesta yksinoikeudesta huolimatta Tekijä saa vapaasti käyttää Työn kappaletta mm. referenssinä ja työnäytteenä esimerkiksi verkkosivuillaan ja kilpailuissa, ellei muuta ole sovittu ja ellei kyseessä ole täysin salassapidettävä materiaali.

4.11. Mikäli Tilaaja peruu toimeksiannon ennen Työn valmistumista, kaikki oikeudet Työhön ja sen luonnokseen palautuvat Tekijälle.

5. SALASSAPITO

5.1. Tekijä on salassapitovelvollinen Tilaajasta ja Työn sisällöstä (asiakasyrityksen nimi ja lopullinen toteutettu työ) niin kauan, kunnes materiaali tulee julkiseen esitykseen (esim. tv-mainoskampanjat). Ellei toisin ole sovittu, työn julkistamisen jälkeen Tekijällä on oikeus käyttää Työtä omassa markkinoinnissaan, esim. referenssinä.

5.2. Työn julkistamisen jälkeen Tekijä on salassapitovelvollinen kaikesta ei-julkistettavasta ja Työn ulkopuolisesta tiedosta, joka on tullut Tekijän tietoon Työn toteuttamisen aikana (esim. Tilaajan sisäisen viestinnän asiat).

5.3. Tekijä on oikeutettu luovuttaman Työn suoritukseen mahdollisesti osallistuville kolmansille osapuolille (esim. alihankkijoille ja muille Työhön liittyville ammattilaisille) Tekijään ja Työhön liittyviä tietoja siinä määrin kuin Työn suorituksen kannalta on välttämätöntä. Tekijä ei ole vastuussa siitä jos Työssä käytettävä kolmas osapuoli rikkoo salassapitovelvollisuutta.

5.4. Tekijän salassapitovelvollisuus Tilaajasta ja Työstä (asiakasyrityksen nimi ja lopullinen toteutettu työ) jatkuu pysyvästi mikäli on kyse ei-julkistettavasta materiaalista (esim. sisäinen viestintä).

5.5. Tekijä ei ole vastuussa, mikäli kolmas osapuoli saa rikollisin menetelmin tietoonsa salassa pidettävää tietoa (esim. tietomurto). Tekijä ja Tilaaja ovat kuitenkin velvollisia laadukkaan tietoturvan ylläpitoon viestinnässä ja materiaalin käsittelyssä.

5.6. Tekijä suorittaa palveluksiaan Tilaajalle, joka on yritysasiakas. Mikäli Työssä käsitellään henkilötietoja, sovelletaan tähän EU:n tietosuoja-asetusta.

6. MUUT EHDOT

6.1. Osapuolet eivät vastaa toisilleen välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneestä voitosta, ellei osapuoli ole aiheuttanut vahinkoa tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Tekijän vahingonkorvausvelvollisuus voi kuitenkin olla enintään työn verottoman laskutussumman suuruinen.

6.2. Mikäli Tilaaja loukkaa Tekijän ja Alihankkijoiden tekijänoikeuksia tai laiminlyö tässä sopimuksessa asetetut maksuvelvollisuutensa, on Tekijällä oikeus vaatia Työn käytön välitöntä lopettamista ja Tilaajalle luovutetun yksinoikeuden perumista.

6.3. Nämä toimitusehdot korvaavat aikaisemmat toimitusehdot.

6.4. Näihin toimitusehtoihin sovelletaan Suomen lakia, joka lopullisesti ratkaisee mahdollisesti syntyvät Tekijän ja Tilaajan väliset ristiriitatilanteet.