Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

MagicRocket tarjoaa palveluita yritysasiakkaille ja henkilötiedoista tallennamme vain yhteistyön kannalta välttämättömät perustiedot. Näitä ovat asiakasyrityksen yhteyshenkilön nimi, titteli, työsähköposti ja työpuhelinnumero.

Rekisterinpitäjä

MagicRocket

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

MagicRocket
Ilveskalliontie 1 R
49410 Poitsila
0405220264
info@magicrocket.fi

Rekisteröidyt

Asiakasyritysten ja yhteistyökumppaneiden perustiedot sekä niiden yhteyshenkilöiden perustiedot.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

  • Asiakassuhteen hoitaminen
  • Taloushallinnon kirjanpito

Rekisteriin tallennettavat tiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Asiakasyrityksen yhteystiedot

  • Yrityksen nimi
  • Yrityksen osoite

Asiakasyrityksen yhteyshenkilön yhteystiedot

  • Nimi
  • Titteli
  • Työsähköposti
  • Työpuhelinnumero

Asiakastiedot

  • Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@magicrocket.fi.

-Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

-Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta itseltään saatavat tiedot asiakassuhteen syntyessä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin MagicRocketin ulkopuolelle.

Käsittelyn kesto

Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti 3 vuoden ajan asiakasyrityksen viimeisimmän toimeksiannon jälkeen. Rekisterinpitäjällä on lakisääteinen velvollisuus säilyttää kirjanpitoon liittyvä aineisto 10 vuoden ajan.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelee rekisterinpitäjä sekä kolmantena osapuolena tilitoimisto. Erikseen sovittaessa yrityksen yhteyshenkilön tiedot ilmoitetaan tarpeen vaatiessa myös yhteistyökumppaneille, jotka ovat merkittävästi mukana asiakasyrityksen projektin valmistumisessa. Kolmansilla osapuolilla on vaitiolovelvollisuus.