TOIMITUSEHDOT

Tässä hieman välttämätöntä lakipykälää luettavaksi, jos kiinnostaa.

TILAAMINEN

Työn aikataulutuksen ja kartoituksen jälkeen MagicRocketilta saa aina yksiselitteisen tarjouksen työn toteutuksesta.

TYÖN TOIMITTAMINEN

MagicRocket toimittaa työn asiakkaalle sovitussa aikataulussa, ellei muuta erikseen sovita.

MagicRocketilla on oikeus käyttää tarvittaessa alihankkijan/yhteistyökumppanin palveluksia toimeksiannon suorittamisessa.

Ennen työn aloittamista asiakkaan on annettava tiedot tilatun työn käyttötarkoituksesta sekä sille asetetuista erityisistä ammattiteknisistä vaatimuksista. Asiakkaan on toimitettava kaikki tarvittavat tiedot ja materiaalit sovitussa ajassa ja muodossa. Mikäli asiakas laiminlyö tämän, on MagicRocketilla oikeus vaatia muutoksia sovittuun aikatauluun.

Mikäli työn toimituksen aikataulu viivästyy olennaisesti MagicRocketista johtuvasta syystä, on asiakkaalla oikeus saada kohtuullinen alennus sovitusta korvauksesta, joka kuitenkin on korkeintaan 100% työn hinnasta.

LASKUT JA MAKSAMINEN

Työstä maksettava hinta määritellään tarjouksessa. Hinta muodostuu työlle määritetystä arvosta ja arvioiduista materiaalikuluista.

Laskuihin lisätään lain mukainen arvonlisävero.

Lasku on maksettava eräpäivään mennessä. MagicRocket voi siirtää eräpäivää, mikäli asiakas tätä pyytää. Lasku on maksettava riippumatta siitä, käyttääkö asiakas työtä toiminnassaan.

TYÖN MUOKKAUKSET

Työn ensimmäisen version valmistuttua asiakkaalla on oikeus pyytää työhön muokkausta yhden kerran ilman lisämaksua. Tämä ei koske kuitenkaan suuria muutoksia, jotka muuttavat oleellisesti työn jo sovitun sisällön.

OIKEUDET

Asiakkaalla on oikeus käyttää työtä sovituissa käyttökohteissa ja sovittuna aikana.

Jos asiakas käyttää työtä luvatta toiseen käyttötarkoitukseen ja toisena ajanjaksona kuin mitä on sovittu, asiakas on tällöin itse vastuussa mahdollisesti syntyvistä alihankkijoita (esim. musiikkituottajat, kuvatuottajat, ääniammattilaiset) vastaan tekemistään tekijänoikeudenrikkomuksista.

Käyttöoikeus työhön on voimassa vain Suomessa, ellei toisin ole sovittu.

Käyttöoikeus ei koske työstä tehtyjä aikaisempia suunnittelun yhteydessä tehtyjä luonnoksia.

Asiakkaalla ei ole ilman MagicRocketin suostumusta oikeutta luovuttaa käyttöoikeuttaan eteenpäin kolmannelle osapuolelle.

MagicRocket saa käyttää työtä mm. referenssinä ja työnäytteenä esimerkiksi verkkosivuillaan ja kilpailuissa, ellei muuta ole sovittu ja ellei kyseessä ole täysin salassapidettävä ei-julkinen materiaali.

Mikäli asiakas peruu toimeksiannon ennen työn valmistumista, kaikki oikeudet työhön ja sen luonnoksiin palautuvat tekijälle.

TYYTYVÄISYYSTAKUU

MagicRocket myöntää työlleen täyden tyytyväisyystakuun. Jos asiakas ei työn valmistuttua ole tyytyväinen työhön, koko tilaus voidaan perua. Tällöin kuitenkin kaikki oikeudet työn käyttöön jäävät MagicRocketille. Tyytyväisyystakuu on voimassa ennen asiakkaalle työstä lähetetyn laskun maksamista tai eräpäivää. Tyytyväisyystakuu ei ole enää voimassa laskun maksamisen tai eräpäivän jälkeen.

SALASSAPITO

MagicRocket on salassapitovelvollinen asiakkaasta ja työn sisällöstä niin kauan, kunnes materiaali tulee julkiseen esitykseen (esim. tv-mainoskampanjat). Ellei toisin ole sovittu, työn julkistamisen jälkeen MagicRocketilla on oikeus käyttää työtä omassa markkinoinnissaan, esim. referenssinä. Mahdollisista asiakkaalle tehdyistä sisäisen viestinnän tuotannoista MagicRocket on salassapitovelvollinen.

MagicRocket on salassapitovelvollinen liikesalaisuuksiin liittyvistä tiedosta, joka on tullut tietoon työn toteuttamisen aikana.

MagicRocket on oikeutettu luovuttaman työn suoritukseen mahdollisesti osallistuville kolmansille osapuolille (esim. alihankkijoille ja muille Työhön liittyville ammattilaisille) asiakkaaseen ja työhön liittyviä tietoja siinä määrin kuin työn suorituksen kannalta on välttämätöntä. MagicRocket ei ole vastuussa siitä jos työssä käytettävä kolmas osapuoli rikkoo salassapitovelvollisuuttaan.

MagicRocket ei ole vastuussa, mikäli kolmas osapuoli saa rikollisin menetelmin tietoonsa salassa pidettävää tietoa (esim. tietomurto). MagicRocket ja asiakasyritys ovat kuitenkin tietoturvalain alaisina vastuussa laadukkaan tietoturvan ylläpidosta viestinnässä ja materiaalin käsittelyssä.

MagicRocket suorittaa pääsääntöisesti palveluksia asiakkaalle, joka on yritysasiakas. Mikäli työssä käsitellään henkilötietoja, sovelletaan tähän EU:n tietosuoja-asetusta.

MagicRocketilla on täysi salassapitovelvollisuus. Kuitenkin asiakas itse on velvollinen lähettämään MagicRocketille vain täysin välttämättömät työhön tarvittavat tiedot ja materiaalit eikä mitään ylimääräistä tietoa.

MUUT EHDOT

Osapuolet eivät vastaa toisilleen välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneestä voitosta.

Kaikissa tapauksissa tekijän vahingonkorvausvelvollisuus voi olla enintään työn verottoman laskutussumman suuruinen.

Mikäli asiakas loukkaa tekijänoikeuksia tai laiminlyö maksuvelvollisuutensa, on MagicRocketilla oikeus vaatia työn käytön välitöntä lopettamista.

Nämä toimitusehdot korvaavat aikaisemmat toimitusehdot.

REKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

MagicRocket tarjoaa palveluita pääsääntöisesti yritysasiakkaille ja henkilötiedoista tallennamme vain yhteistyön kannalta välttämättömät perustiedot. Näitä ovat asiakasyrityksen yhteyshenkilön nimi, titteli, työsähköposti ja työpuhelinnumero.

Rekisterinpitäjä

MagicRocket

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

MagicRocket
0405220264
info@magicrocket.fi

Rekisteröidyt

Asiakasyritysten ja yhteistyökumppaneiden perustiedot sekä niiden yhteyshenkilöiden perustiedot.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

  • Asiakassuhteen hoitaminen
  • Taloushallinnon kirjanpito

Rekisteriin tallennettavat tiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Asiakasyrityksen yhteystiedot

  • Yrityksen nimi
  • Yrityksen osoite

Asiakasyrityksen yhteyshenkilön yhteystiedot

  • Nimi
  • Titteli
  • Työsähköposti
  • Työpuhelinnumero

Asiakastiedot

  • Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@magicrocket.fi.

-Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

-Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta itseltään saatavat tiedot asiakassuhteen syntyessä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin MagicRocketin ulkopuolelle.

Käsittelyn kesto

Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti 3 vuoden ajan asiakasyrityksen viimeisimmän toimeksiannon jälkeen. Rekisterinpitäjällä on lakisääteinen velvollisuus säilyttää kirjanpitoon liittyvä aineisto 10 vuoden ajan.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelee rekisterinpitäjä sekä kolmantena osapuolena tilitoimisto. Erikseen sovittaessa yrityksen yhteyshenkilön tiedot ilmoitetaan tarpeen vaatiessa myös yhteistyökumppaneille, jotka ovat merkittävästi mukana asiakasyrityksen projektin valmistumisessa. Kolmansilla osapuolilla on vaitiolovelvollisuus.